Big Data Phichit 2

โรงเรียน

120 โรง

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
65 โรง
54.17% จาก 120 โรง
โรงเรียนเปิด อนุบาล 1
39 โรง
32.50% จาก 120 โรง
โรงเรียนขยายโอกาส
45 โรง
37.50% จาก 120 โรง
โรงเรียนไม่มีนักเรียน
2 โรง
1.67% จาก 120 โรง

นักเรียน

15,341 คน

ข้อมูลนักเรียน
ชาย

8,148

53.11%
หญิง

7,193

46.89%
นักเรียนปฐมวัย
2,971 คน
19.37% จาก 15,341 คน
นักเรียนประถมศึกษา
10,242 คน
66.76% จาก 15,341 คน
นักเรียนมัธยมศึกษา
2,128 คน
13.87% จาก 15,341 คน

ครู(จ.18)

1,194 อัตรา

ข้อมูลครู (10 มิ.ย. 66)

อัตรากำลัง (-ขาด/+เกิน)

-100 อัตรา

(10 มิ.ย. 66) ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1,294 อัตรา

ขาดเกณฑ์
85 โรง       -122 อัตรา
70.83% จาก 120 โรง (10 มิ.ย. 66)
เกินเกณฑ์
15 โรง       22 อัตรา
12.50% จาก 120 โรง (10 มิ.ย. 66)
พอดีเกณฑ์
20 โรง
16.67% จาก 120 โรง (10 มิ.ย. 66)

จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1

พื้นที่รับผิดชอบ (6 อำเภอ)

ตะพานหิน
โรงเรียน 24 โรง 20.00%
นักเรียน 2,662 คน 17.35%
ห้องเรียน 219 ห้อง 19.24%
บางมูลนาก
โรงเรียน 15 โรง 12.50%
นักเรียน 2,990 คน 19.49%
ห้องเรียน 178 ห้อง 15.64%
โพทะเล
โรงเรียน 32 โรง 26.67%
นักเรียน 3,505 คน 22.85%
ห้องเรียน 280 ห้อง 24.60%
ทับคล้อ
โรงเรียน 21 โรง 17.50%
นักเรียน 2,632 คน 17.16%
ห้องเรียน 199 ห้อง 17.49%
บึงนาราง
โรงเรียน 15 โรง 12.50%
นักเรียน 2,115 คน 13.79%
ห้องเรียน 149 ห้อง 13.09%
ดงเจริญ
โรงเรียน 13 โรง 10.83%
นักเรียน 1,437 คน 9.37%
ห้องเรียน 113 ห้อง 9.93%