Big Data Phichit 2

โรงเรียน

117 โรง

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
67 โรง
57.26% จาก 117 โรง
โรงเรียนเปิด อนุบาล 1
41 โรง
35.04% จาก 117 โรง
โรงเรียนขยายโอกาส
45 โรง
38.46% จาก 117 โรง
โรงเรียนไม่มีนักเรียน
2 โรง
1.71% จาก 117 โรง

นักเรียน

14,651 คน

ข้อมูลนักเรียน
ชาย

7,744

52.86%
หญิง

6,907

47.14%
นักเรียนปฐมวัย
2,759 คน
18.83% จาก 14,651 คน
นักเรียนประถมศึกษา
9,770 คน
66.68% จาก 14,651 คน
นักเรียนมัธยมศึกษา
2,122 คน
14.48% จาก 14,651 คน

ครู(จ.18)

1,245 อัตรา

ข้อมูลครู (10 มิ.ย. 67)

อัตรากำลัง (-ขาด/+เกิน)

-66 อัตรา

(10 มิ.ย. 67) ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1,261 อัตรา

ขาดเกณฑ์
77 โรง       -100 อัตรา
65.81% จาก 117 โรง (10 มิ.ย. 67)
เกินเกณฑ์
22 โรง       34 อัตรา
18.80% จาก 117 โรง (10 มิ.ย. 67)
พอดีเกณฑ์
18 โรง
15.38% จาก 117 โรง (10 มิ.ย. 67)

จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1

พื้นที่รับผิดชอบ (6 อำเภอ)

ตะพานหิน
โรงเรียน 23 โรง 19.66%
นักเรียน 2,565 คน 17.51%
ห้องเรียน 215 ห้อง 19.23%
บางมูลนาก
โรงเรียน 15 โรง 12.82%
นักเรียน 2,846 คน 19.43%
ห้องเรียน 175 ห้อง 15.65%
โพทะเล
โรงเรียน 32 โรง 27.35%
นักเรียน 3,361 คน 22.94%
ห้องเรียน 276 ห้อง 24.69%
ทับคล้อ
โรงเรียน 20 โรง 17.09%
นักเรียน 2,557 คน 17.45%
ห้องเรียน 197 ห้อง 17.62%
บึงนาราง
โรงเรียน 15 โรง 12.82%
นักเรียน 2,007 คน 13.70%
ห้องเรียน 150 ห้อง 13.42%
ดงเจริญ
โรงเรียน 12 โรง 10.26%
นักเรียน 1,315 คน 8.98%
ห้องเรียน 105 ห้อง 9.39%