Big Data Phichit 2

โรงเรียน

120 โรง

ข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
66 โรง
55.00% จาก 120 โรง
โรงเรียนเปิด อนุบาล 1
41 โรง
34.17% จาก 120 โรง
โรงเรียนขยายโอกาส
45 โรง
37.50% จาก 120 โรง
โรงเรียนไม่มีนักเรียน
0 โรง
0.00% จาก 120 โรง

นักเรียน

16,027 คน

ข้อมูลนักเรียน
ชาย

8,524

53.19%
หญิง

7,503

46.81%
นักเรียนปฐมวัย
3,152 คน
19.67% จาก 16,027 คน
นักเรียนประถมศึกษา
10,631 คน
66.33% จาก 16,027 คน
นักเรียนมัธยมศึกษา
2,244 คน
14.00% จาก 16,027 คน

ครู(จ.18)

1,189 อัตรา

ข้อมูลครู (10 มิ.ย. 65)

อัตรากำลัง (-ขาด/+เกิน)

-166 อัตรา

(10 มิ.ย. 65) ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 1,355 อัตรา

ขาดเกณฑ์
85 โรง       -189 อัตรา
70.83% จาก 120 โรง (10 มิ.ย. 65)
เกินเกณฑ์
11 โรง       23 อัตรา
9.17% จาก 120 โรง (10 มิ.ย. 65)
พอดีเกณฑ์
26 โรง
21.67% จาก 120 โรง (10 มิ.ย. 65)

จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 1

พื้นที่รับผิดชอบ (6 อำเภอ)

ตะพานหิน
โรงเรียน 24 โรง 20.00%
นักเรียน 2,772 คน 17.30%
ห้องเรียน 216 ห้อง 18.62%
บางมูลนาก
โรงเรียน 15 โรง 12.50%
นักเรียน 3,106 คน 19.38%
ห้องเรียน 180 ห้อง 15.52%
โพทะเล
โรงเรียน 32 โรง 26.67%
นักเรียน 3,685 คน 22.99%
ห้องเรียน 287 ห้อง 24.74%
ทับคล้อ
โรงเรียน 21 โรง 17.50%
นักเรียน 2,693 คน 16.80%
ห้องเรียน 211 ห้อง 18.19%
บึงนาราง
โรงเรียน 15 โรง 12.50%
นักเรียน 2,214 คน 13.81%
ห้องเรียน 153 ห้อง 13.19%
ดงเจริญ
โรงเรียน 13 โรง 10.83%
นักเรียน 1,557 คน 9.71%
ห้องเรียน 113 ห้อง 9.74%